Вторник первой седмицы Великого Поста. Изобразительны.

Поем Блаженны, на оба лика, во глас 8:

Во Ца́рствии Твое́м/ помяни́ нас, Го́споди,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твоем.


Блаже́ни ни́щии ду́хом,/ я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.//
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни пла́чущии,/ я́ко ти́и уте́шатся.//
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни кро́тции,/ я́ко ти́и насле́дят зе́млю.//
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды,/ я́ко ти́и насы́тятся.//
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни ми́лостивии,/ я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.//
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни чи́стии се́рдцем,/ я́ко ти́и Бо́га у́зрят.//
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни миротво́рцы,/ я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.//
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди,/ я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.//
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам,/ и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л, на вы лжу́ще Мене́ ради.//
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Ра́дуйтеся и весели́теся,/ я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.//
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./
Помяни́ нас, Го́споди,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./
Помяни́ нас, Го́споди,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Оба лика вкупе поют велегласно:
Помяни́ нас, Го́споди,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твоем. (Поклон великий.)
И паки вышшим гласом: Помяни́ нас, Влады́ко,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Поклон великий.)
Таже высочайшим гласом: Помяни́ нас, Святы́й,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Поклон великий.)


Чтец: Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.
Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, и́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.
Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.


Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в деле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии, вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.


О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам Днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.


Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Чтец: Ами́нь.

Кондак дне, глас 2.
Подобен: Вы́шних ища́:

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, главу́ твою, я́ко ши́пок свяще́ннейший от земли́ обре́тше, исцеле́ния всегда́ прие́млем: ибо па́ки, я́коже пре́жде в ми́ре, пропове́дуеши покая́ние.

Посем глаголем кондак храма и святаго рядоваго.
Аще же храм Христов, глаголем прежде кондак храма Христова, таже дне, и святаго рядоваго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́ши раб Твои́х, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кондак храма Богородицы.
Аще же несть храма Богородицы, глаголем сей:

Предста́тельство христиан непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богороiдице, чту́щих Тя.


Го́споди, поми́луй. (40 раз.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херувиiм и сла́внейшую без сравне́ния Серафиiм, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.


Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.
Чтец: Ами́нь.


И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)
Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)
Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н, еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.
И паки:
Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.
Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.
Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)


Чтец: Ами́нь.