Суббота мясопустная. На Литургии.

Изобразительная, и от канона Триоди, песнь 3 и 6.

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.


Слава, кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.


И ныне, Богородичен, глас тойже:

Тебе́ и Сте́ну и Приста́нище и́мамы, / и Моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.


Прокимен Апостола, глас 6:

Ду́ши их / во благи́х водворя́тся. Стих: К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́.


Апостол к коринфяном, зачало 146.

Бра́тие, вся ми леть суть, но не вся на по́льзу: вся ми леть суть, но не вся назида́ют. Никто́же своего́ си да и́щет, но е́же бли́жняго ко́йждо. Все, е́же на то́ржищи продае́мое, яди́те, ничто́же сумня́щеся, за со́весть. Госпо́дня бо земля́ и исполне́ние ея́. А́ще ли кто от неве́рных призыва́ет вы, и хо́щете ити́, все предлага́емое вам яди́те, ничто́же сумня́щеся, за со́весть. А́ще ли же кто вам рече́т: сие́ идоложе́ртвенно есть: не яди́те за о́ного пове́давшаго, и со́весть. Госпо́дня бо земля́ и исполне́ние ея́.


Другий за упокой, к солуняном, зачало 270.

Бра́тие, не хощу́ вас неве́дети о уме́рших, да не скорбите́, я́коже и про́чии не иму́щии упова́ния. А́ще бо ве́руем, я́ко Иису́с у́мре и воскре́се, та́ко и Бог уме́ршия во Иису́се приведе́т с Ним. Сие́ бо вам глаго́лем сло́вом Госпо́дним, я́ко мы живу́щии, оста́вшии в прише́ствие Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́рших. Я́ко Сам Госпо́дь в повеле́нии, во гла́се Арха́нгелове и в трубе́ Бо́жии сни́дет с небесе́, и ме́ртвии о Христе́ воскре́снут пе́рвее. Пото́м же мы, живу́щии оста́вшии, ку́пно с ни́ми восхище́ни бу́дем на о́блацех в сре́тение Госпо́дне на возду́се, и та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем.


Аллилу́иа, глас 6: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди. Стих: И па́мять их в род и род.


Евангелие от Луки, зачало 105.

Рече́ Госпо́дь: блюди́те, да не прельще́ни бу́дете: мно́зи бо прии́дут во и́мя Мое́, глаго́люще, я́ко Аз есмь, и вре́мя прибли́жися. Не изы́дите у́бо во след их. Егда́ же услы́шите бра́ни и нестрое́ния, не убо́йтеся: подоба́ет бо сим бы́ти пре́жде, но не у а́бие кончи́на. И бу́дут зна́мения в со́лнце, и луне́ и звезда́х: и на земли́ туга́ язы́ком от неча́яния, шу́ма морска́го и возмуще́ния, издыха́ющим челове́ком от стра́ха и ча́яния гряду́щих на вселе́нную: си́лы бо небе́сныя подви́гнутся. И тогда́ у́зрят Сы́на Челове́ческа гряду́ща на о́блацех с си́лою и сла́вою мно́гою. Не́бо и земля́ ми́мо и́дет, а словеса́ Моя́ не и́мут прейти́. Внемли́те же себе́, да не когда́ отягча́ют сердца́ ва́ша объяде́нием и пия́нством и печа́льми жите́йскими, и на́йдет на вы внеза́пу день той. Я́ко сеть бо прии́де на вся живу́щия на лицы́ всея́ земли́. Бди́те у́бо на вся́ко вре́мя моля́щеся, да сподо́битеся убежа́ти всех сих хотя́щих бы́ти, и ста́ти пред Сы́ном Челове́ческим.


Другое усопшим, от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшим к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя, и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́. И о́бласть даст Ему́и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть, не диви́теся сему́. Я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.


Причастен: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род.

Аллилу́иа. Трижды.


Ведати же подобает, яко сие последование бывает непременно и в субботу святыя Пятьдесятницы.