Среда четвертой седмицы Великого Поста. На вечерне.

На Го́споди воззва́х, поста́вим стихо́в 6: и пое́м настоя́щыя самогла́сны, и му́ченичен, и в Мине́и 4. Самогла́сен. Гла́с 4:

По́ст благи́х хода́тай,/ свое́ преполове́ние ны́не введе́,/ преше́дшими де́ньми благоугоди́в,/ и про́чими по́льзование предложи́в:/ и́бо благи́х напряже́ние,/ мно́жайшее благодея́ние твори́т./ те́мже все́х благи́х да́телю Христу́ благоугожда́юще, вопие́м:/ пости́выйся на́с ра́ди, и распя́тие претерпе́вый,/ неосужде́ны на́с сподо́би,/ причасти́тися и Боже́ственныя Па́схи Твоея́,/ в ми́ре пожи́вшыя,// и досто́йно со Отце́м Тебе́ и Ду́хом сла́вящыя.

И́н. Гла́с 5:

 

В та́йне доброде́тели де́лающии,/ духо́вная воздая́ния ча́ющии,/ не посреде́ то́ржищ и распу́тий явля́ют сия́,/ но вну́трь се́рдца но́сят па́че:/ и все́х ви́дяй быва́емая в та́йне, мзду́ воздержа́ния подае́т на́м./ По́ст соверша́им, не се́тующе ли́цы,/ но в кле́тех ду́ш на́ших моля́щеся,/ непреста́нно возопии́м:/ О́тче на́ш, И́же еси́ на Небесе́х,/не введи́ на́с во искуше́ние, мо́лимся,// но изба́ви на́с от лука́ваго.

Му́ченичен: Несы́тною любо́вию души́,/ Христа́ не отверго́стеся святи́и му́ченицы,/ и́же разли́чныя ра́ны страсте́й претерпе́вше,/ мучи́телей де́рзость низложи́сте,/ непрекло́нну и невреди́му ве́ру сохра́нше,/ на небеса́ преста́вистеся./ те́мже и дерзнове́ние получи́вше к Нему́,/ проси́те дарова́ти ми́р ми́рови,// и душа́м на́шым ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, гла́с 1.

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

Поста́ водо́ю,/ ду́шы вси́ омы́им,/ и приступи́вше к честно́му и животворя́щему Кресту́ Госпо́дню,/ве́рою поклони́мся,/ Боже́ственное просвеще́ние почерпа́юще,/ и ве́чное спасе́ние ны́не приобрета́юще,// ми́р и ве́лию ми́лость.

Апо́столов похвало́ кре́сте,/ его́же окружа́ют нача́ла,/ си́лы, арха́нгели,/ покланя́ющыяся тебе́ от вся́каго вре́да спаса́й,/ и боже́ственное по́прище воздержа́ния на́с сподо́би до́бре соверша́ющыя,// де́нь спаси́тельный дости́гнути, и́мже и спаса́емся.

И́н подо́бен, гла́с 7:

Подобен: Дне́сь бди́т:

Дне́сь Кресту́ Госпо́дню покланя́ющеся возопии́м:/ ра́дуйся Дре́во жи́зни, а́да разори́телю./ Ра́дуйся ра́досте ми́ра, и тле́ния потреби́телю./ Ра́дуйся, бе́сы прогоня́яй си́лою твое́ю,/ ве́рных утвержде́ние,/ ору́жие неруши́мое, /облобыза́ющыя тя́ соблюди́,// освяти́, мо́лимся.

И Мине́и 4. Сла́ва, и ны́не, самогла́сен, гла́с 8:

Дне́сь неприкоснове́нный существо́м,/ прикоснове́н мне́ быва́ет,/ и стра́ждет стра́сти,/ свобожда́яй мя́ от страсте́й,/ све́т подава́яй слепы́м,/ от беззако́нных усте́н оплева́ется,/ и дае́т плещы́ за плене́нныя на ра́ны/. Сего́ Чи́стая Де́ва и Ма́ти на Кресте́ зря́щи, боле́зненно веща́ше:/ увы́ Мне́ Ча́до Мое́,/ что́ сие́ сотвори́л еси́?/ Кра́сный добро́тою па́че все́х челове́к,/ бездыха́нный, беззра́чный явля́ешися,/ не име́я ви́да, ниже́ добро́ты:/ увы́ Мне́ Мо́й све́те,/ не могу́ спя́ща зре́ти Тя́,/ утро́бою уязвля́юся,/ и лю́тое ору́жие се́рдце Мое́ прохо́дит./ Воспева́ю Твоя́ стра́сти,/ покланя́юся благоутро́бию Твоему́:// долготерпели́ве сла́ва Тебе́.

Вхо́д. Све́те ти́хий:

Проки́мен, псало́м 71, гла́с 4: Благослове́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев, творя́й чудеса́ еди́н. Сти́х: Бо́же, су́д Тво́й царе́ви да́ждь, и пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву.

Бытия́ чте́ние. [Быт. 9:18–24, 10:1.]

Бы́ша сы́нове Но́евы изше́дшии из ковче́га, Си́м, Ха́м, Иа́феф: Ха́м же бя́ше оте́ц Ханаа́нь. Трие́ си́и су́ть сы́нове Но́евы, от си́х разсе́яшася по все́й земли́. И нача́т Но́е челове́к де́латель [бы́ти] земли́, и насади́ виногра́д: И испи́ от вина́, и упи́ся, и обнажи́ся в дому́ свое́м. И ви́де Ха́м оте́ц Ханаа́нь, наготу́ отца́ своего́, и изше́д во́н пове́да обе́ма бра́тома свои́ма. И взе́мше Си́м и Иа́феф ри́зу, возложи́ша [ю́] на о́бе ра́ме свои́, и идо́ша вспя́ть зря́ще, и покры́ша наготу́ отца́ своего́, и лице́ и́х вспя́ть зря́, и наготы́ отца́ своего́ не ви́деша. Истрезви́ся же Но́е от вина́, и разуме́ ели́ка сотвори́ ему́ сы́н его́ юне́йший. И рече́: про́клят [бу́ди] Ханаа́н о́трок: ра́б бу́дет бра́тиям свои́м. И рече́: благослове́н Госпо́дь Бо́г Си́мов: и бу́дет Ханаа́н о́трок ра́б ему́. Да распространи́т Бо́г Иа́фефа, и да всели́тся в селе́ниих Си́мовых, и да бу́дет Ханаа́н ра́б ему́. Поживе́ же Но́е по пото́пе ле́т три́ста пятьдеся́т: И бы́ша вси́ дни́е Но́евы, ле́т де́вять со́т пятьдеся́т, и у́мре. Сия́ же [су́ть] бытия́ сыно́в Но́евых, Си́ма, Ха́ма, Иа́фефа: и роди́шася и́м сы́нове по пото́пе.

Проки́мен, псало́м 72, гла́с 4: Мне́ же прилепля́тися Бо́гови бла́го е́сть. Сти́х: Ко́ль бла́г Бо́г Изра́илев:

При́тчей чте́ние. [Притч. 12:23–28, 13:1–9.]

Му́ж разуми́вый престо́л чу́вствия: се́рдце же безу́мных сря́щет кля́твы. Рука́ избра́нных одержи́т удо́бь: льсти́вии же бу́дут в плене́нии. Стра́шное сло́во се́рдце му́жа пра́ведна смуща́ет: ве́сть же блага́я весели́т его́. Разуми́в пра́ведник себе́ дру́г бу́дет: мы́сли же нечести́вых некро́тки: согреша́ющих пости́гнут зла́я: пу́ть же нечести́вых прельсти́т я́. Не улучи́т льсти́вый лови́твы: стяжа́ние же честно́е му́ж чи́стый. В путе́х пра́вды живо́т: путие́ же злопо́мнящих в сме́рть. Сы́н благоразу́мный послушли́в отцу́: сы́н же непокорли́вый в поги́бель. От плодо́в пра́вды сне́сть благи́й: ду́шы же беззако́нных погиба́ют безвре́менно. И́же храни́т своя́ уста́, соблюда́ет свою́ ду́шу: проде́рзивый же устна́ма, устраши́т себе́. В по́хотех е́сть вся́к пра́здный: ру́ки же му́жественных в прилежа́нии. Словесе́ непра́ведна ненави́дит пра́ведник: нечести́вый же стыди́тся, и не возъиме́ет дерзнове́ния. Пра́вда храни́т незло́бивыя: нечести́выя же злы́ твори́т гре́х. Су́ть богатя́ще себе́, ничесо́же иму́ще: и су́ть смиря́ющеся во мно́зе бога́тстве. Избавле́ние му́жа души́ свое́ ему́ бога́тство: ни́щий же не терпи́т преще́ния. Све́т пра́ведным всегда́: све́т же нечести́вых угаса́ет, ду́шы льсти́выя заблужда́ют во гресе́х: пра́веднии же ще́дрят и ми́луют.

И про́чее после́дование Преждеосвяще́нных.

От сего́ же дне́ начина́ет свяще́нник, [или́ диа́кон, а́ще е́сть] двосугу́бая ели́ко оглаше́ния просвеща́емых и моли́тву. глаго́лются же да́же до Среды́ Вели́кия, кроме́ суббо́т и Неде́ль.