Понедельник первой седмицы Великого Поста. На утрени.

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Чтец: Ами́нь.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, помилуй нас. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, помилуй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Владыко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насущный даждь нам Днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.


Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сына и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Чтец: Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (12 раз.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.


Псалмы 19 и 20.

Услы́шит тя Господь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою, и всесожже́ние твое ту́чно бу́ди. Даст ти Господь по сердцу твоему и весь сове́т твой испо́лнит. Возрадуемся о спасе́нии твоем и во и́мя Го́спода Бо́га нашего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего, услы́шит его с небесе́ свята́го Своего, в силах спасе́ние десни́цы его. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га нашего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.


Го́споди, си́лою Твоею возвесели́тся царь и о спасе́нии Твоем возрадуется зело́. Жела́ние сердца его дал еси́ ему, и хоте́ния устну́ его не́си лишил его. Я́ко предвари́л еси́ его благослове́нием благосты́нным, положил еси́ на главе́ его вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у тебе́, и дал еси́ ему долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него. Я́ко да́си ему благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во время лица́ Твоего, Госпо́дь гне́вом Своим смяте́т я́, и снест их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я хребет, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твоею, воспое́м и пое́м си́лы Твоя.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, помилуй нас. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, помилуй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам Днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.


Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сына и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Чтец: Ами́нь.

И тропари сия:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жительству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же: возвесели́ нас си́лою Твоею, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие мира, непобеди́мую победу.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, молитв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ православных жи́тельство, спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на Благослове́нная.

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей милости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.


Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды. на каждое прошение)


Еще́ мо́лимся о Великом Господине и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Алексии и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополите, имя, егоже есть область), и о всей во Христе́ бра́тии нашей.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколюбец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Хор: Ами́нь. И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.


Священник: Сла́ва Святе́й и Единосу́щней и Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

 

Хор: Ами́нь.

Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102,142).

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды.)


Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою. (Дважды.)


Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ моей: несть спасе́ния ему в Бо́зе его. Ты же, Го́споди, Заступник мой еси́, сла́ва моя и вознося́й главу́ мою. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем людей, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокрушил еси́. Госпо́дне есть спасение, и на лю́дех Твоих благословение Твое.


Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.


Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего, несть ми́ра в косте́х моих от лица́ грех моих. Я́ко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бремя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобою все жела́ние мое, и воздыха́ние мое от Тебе не утаи́ся. Се́рдце мое смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мною. Дру́зи мои и и́скреннии мои пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст своих. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х своих обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ порадуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м моим, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мною есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. Врази́ же мои живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я воз благая оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.


Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.
Бо́же, Бо́же мой, к Тебе у́тренюю, возжада́ Тебе душа́ моя, коль мно́жицею Тебе плоть моя, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе, ви́дети си́лу Твою и сла́ву Твою. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя па́че живо́т, устне́ мои похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ моем, о имени Твое́м воздежу́ ру́це мои. Я́ко от тука и ма́сти да испо́лнится душа́ моя, и устна́ма радости восхва́лят Тя уста́ моя. А́ще помина́х Тя на постели моей, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твоею возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя по Тебе, мене́ же прия́т десни́ца Твоя. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.


На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твоею возра́дуюся.
Прильпе́ душа́ моя по Тебе, мене́ же прия́т десни́ца Твоя.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


И исходит священник от алтаря и глаголет молитвы утренния тайно, пред святыми дверьми.


Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое к моле́нию моему, я́ко испо́лнися зол душа́ моя, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоей отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя, и вся во́лны Твоя наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых моих от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе ру́це мои. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою, и и́стину Твою в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя, и пра́вда Твоя в земли́ забве́нней? И аз к Тебе, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою, отвраща́еши лице́ Твое от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых моих от страсте́й.


Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю.


Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое к моле́нию моему.


Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и вся вну́тренняя моя и́мя свято́е Его. Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его, очища́ющаго вся беззако́ния твоя, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя Моисе́ови, сыново́м изра́илевым хоте́ния Своя. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утвердил есть Госпо́дь милость Свою на боя́щихся Его. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т. Я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его, и пра́вда Его на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его, и по́мнящих за́поведи Его твори́ти я́. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его все́ми облада́ет. Благословите Го́спода вси А́нгели Его, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его, услы́шати глас слове́с Его. Благослови́те Го́спода вся си́лы Его, слуги́ Его, творя́щии во́лю Его. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́ душе́ моя Го́спода.
На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́ душе́ моя Го́спода.
Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твоею поуча́хся. Возде́х к Тебе ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твоею потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.


Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.


Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.


Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.


Сла́ва Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)


ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ

Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.


Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)


О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ наших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входящих вонь, Го́споду помо́лимся.

О Великом Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Алексии и о Господи́не нашем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ нашей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

О граде сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путешествующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.


Хор: Тебе́, Го́споди.


Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Хор: Ами́нь.


И возглашает диакон, Аще есть, или священник (по гласу Октоиха):

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.


Хор: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. (На каждый стих)


Стих 2: Пра́вде научи́теся живу́щии на земли́.
Стих 3: Зависть прии́мет лю́ди ненака́занныя.
Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Чтец глаголет Троичны Октоиха прилучившагося гласа.

По первом тропаре хор поет:
Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, предста́тельствы безпло́тных Твои́х помилуй на́с.
По втором:
Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй на́с.
По третьем:
Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богородицею помилуй нас.


Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веков. Ами́нь.
И чтется кафисма 4я:

Псалом Давиду, 24.

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мо́й, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя, Го́споди, скажи́ ми, и стезям Твоим научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мо́й, и Тебе терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя, Го́споди, и милости Твоя, я́ко от ве́ка суть. Грех юности моей, и неве́дения моего не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоей, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его во благи́х водвори́тся, и се́мя его насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи́ мя. Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя. Виждь враги́ моя, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Псалом Давиду, 25.

Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою моею ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. Искуси́ мя, Го́споди, и испытай мя, разжзи́ утро́бы моя, и се́рдце мое. Я́ко ми́лость Твоя пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твоей. Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопреступными не вни́ду. Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечестивыми не ся́ду. Умы́ю в непови́нных ру́це мои, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея. Да не погуби́ши с нечестивыми ду́шу мою, и с му́жи крове́й живо́т мой. И́хже в руку́ беззако́ния, десница их испо́лнися мзды. Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя. Нога́ моя ста на правоте́: в це́рквах благословлю Тя, Го́споди.

Псалом Давиду, прежде помазания, 26.

Господь просвеще́ние мое и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Господь Защи́титель живота́ моего, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующим, е́же сне́сти пло́ти моя, оскорбля́ющии мя и врази́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. А́ще ополчится на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Господни вся дни живота́ моего, зре́ти ми красоту́ Господню и посеща́ти храм святы́й Его. Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол моих, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ныне, се вознесе́ главу́ мою на враги́ моя: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое: Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое, лица́ Твоего, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего от Мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спасителю мой. Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твоем и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг моих ради. Не преда́ждь мене́ в ду́ши стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живых. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое, и потерпи́ Го́спода.


Сла́ва Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху.


Хор: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 27.

К Тебе, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от Мене́, да не когда́ премолчи́ши от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ к храму свято́му Твоему́. Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с ближними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. Да́ждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им, возда́ждь воздая́ние их им. Я́ко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. Госпо́дь Помо́щник мой и Защи́титель мой: на Него упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею моею испове́мся Ему. Госпо́дь утвержде́ние люде́й Своих, и Защи́титель спасе́ний Христа́ Своего́ есть. Спаси́ лю́ди Твоя и благослови́ достоя́ние Твое, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Псалом Давиду, исхода скинии, 28.

Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сыны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его. Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. Глас Го́спода, сокруша́ющаго кедры, и стры́ет Госпо́дь кедры лива́нския: и истни́т я́ я́ко тельца́ лива́нска, и возлюбленный я́ко сын единоро́жь. Глас Го́спода, пресеца́ющаго пламень огня́. Глас Го́спода, стряса́ющаго пустыню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его вся́кий глаго́лет сла́ву. Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век. Госпо́дь кре́пость лю́дем Своим даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Псалом песни, обновления дому Давидова, 29.

Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ врагов моих о мне. Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе, и исцелил мя еси́. Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и исповедайте па́мять святыни Его. Я́ко гнев в я́рости Его, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водворится плач, и зау́тра радость. Аз же Рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отвратил же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. Ка́я по́льза в кро́ви мо́ей, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т истину Твою? Слы́ша Госпо́дь, и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. Обрати́л еси́ плач мой в радость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся. Го́споди Бо́же мо́й, во век испове́мся Тебе́.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Хор: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Чтец: И ны́не и присно и во ве́ки веков. Ами́нь.

В конец, псалом Давиду, изступления, 30.

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щия суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о милости Твоей, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою, и не́си мене́ затворил в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя и утро́ба моя. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя, и ко́сти моя смято́шася. От всех враг моих бых поноше́ние, и сосе́дом моим зело́, и страх зна́емым моим: ви́дящии мя вон бежа́ша от Мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг моих и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое на раба́ Твоего, спаси́ мя ми́лостию Твоею. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющия на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щимся Тебе, соде́лал еси́ упова́ющим на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего от мяте́жа челове́ческа, покры́вши их в кро́ве от пререка́ния язык. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою во гра́де огражде́ния. Аз же Рех во изступле́нии моем: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твоею: сего́ ради услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щим горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ваше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом Давиду, разума, 31.

Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. Блаже́н муж, ему́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х его́ лесть. Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя, от е́же зва́ти ми весь день. Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. Беззако́ние мое́ позна́х, и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. За то помо́лится к Тебе всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к не́му не прибли́жатся. Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю челюсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. Весели́теся о Го́споде, и радуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)


Таже, седальны умилительные Октоиха прилучившагося гласа (зри Приложение). Аще же прилучится Минеи святый, имеяй кондак, мученичен Октоиха (зри Приложение) чтется зде с припевом: Ди́вен Бог во святы́х Своих, Бог Изра́илев.


Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды.) 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Чтец: И ны́не и присно и во ве́ки веков. Ами́нь.
И чтется кафисма 5я:

Псалом Давиду, не надписан у еврей, 32.

Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, правым подобает похвала́. Испове́дайтеся Го́сподеви в гу́слех, во псалти́ри десятостру́ннем по́йте Ему. Воспо́йте Ему песнь но́ву, до́бре по́йте Ему со восклица́нием: я́ко пра́во сло́во Госпо́дне, и вся дела́ Его в ве́ре. Любит милостыню и суд Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни испо́лнь земля́. Сло́вом Господним небеса́ утверди́шася, и ду́хом уст Его вся си́ла их. Собира́яй я́ко мех воды морски́я, полага́яй в сокро́вищах бе́здны. Да убои́тся Го́спода вся земля́, от Него́же да подви́жутся вси живу́щии по вселе́нней. Я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Госпо́дь разоря́ет сове́ты язы́ков, отмета́ет же мы́сли люде́й, и отмета́ет сове́ты князе́й. Совет же Господень во век пребыва́ет, помышле́ния се́рдца Его́ в род и род. Блаже́н язык, ему́же есть Госпо́дь Бог его, люди, я́же избра́ в наследие Себе́. С небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия. От гото́ваго жили́ща Своего́ призре́ на вся живу́щия на земли́. Созда́вый на еди́не сердца́ их, разумева́яй на вся дела́ их. Не спаса́ется царь мно́гою силою, и исполи́н не спасе́тся мно́жеством кре́пости своея́. Лож конь во спасе́ние, во мно́жестве же си́лы своея́ не спасе́тся. Се о́чи Госпо́дни на боя́щияся Его, упова́ющия на ми́лость Его. Изба́вити от сме́рти ду́ши их, и препита́ти я́ в глад. Душа́ же на́ша ча́ет Го́спода, я́ко Помо́щник и Защи́титель наш есть. Я́ко о Нем возвесели́тся се́рдце на́ше, и во и́мя святое Его упова́хом. Бу́ди, Го́споди, ми́лость Тво́я на на́с, я́коже упова́хом на Тя.

Псалом Давиду, внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отыде, 33.

Благословлю́ Го́спода на вся́кое время, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х моих. О Го́споде похвалится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвеличите Го́спода со мно́ю и вознесе́м имя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся Ангел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и видите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Господь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Хор: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Чтец: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 34.

Суди́, Го́споди, оби́дящия мя, побори́ борю́щия мя. Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою. Изсу́ни меч, и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Рцы души́ мое́й: спасе́ние твое́ есмь Аз. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся мы́слящии ми зла́я. Да бу́дут я́ко прах пред лице́м ве́тра, и Ангел Госпо́день оскорбля́я их. Да бу́дет путь их тьма и по́лзок, и Ангел Госпо́день погоня́я их: я́ко туне скры́ша ми па́губу се́ти своея́, всу́е поноси́ша души́ мое́й. Да прии́дет ему сеть, ю́же не весть, и лови́тва, ю́же скры, да обы́мет и́, и в сеть да впаде́т в ню. Душа́ же моя́ возрадуется о Го́споде, возвеселится о спасе́нии Его. Вся ко́сти моя реку́т: Го́споди, Го́споди, кто́ подо́бен Тебе́? Избавля́яй ни́ща из руки́ кре́пльших его, и ни́ща и убо́га от расхища́ющих его. Воста́вше на мя свиде́теле непра́веднии, я́же не ве́дях, вопроша́ху мя. Возда́ша ми лука́вая воз блага́я, и безча́дие души́ моей. Аз же, внегда́ они стужа́ху ми, облача́хся во вре́тище, и смиря́х посто́м ду́шу мою́, и молитва моя́ в не́дро мое́ возврати́тся. Я́ко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́х, я́ко пла́ча и се́туя, та́ко смиря́хся. И на мя возвесели́шася и собра́шася: собра́шася на мя ра́ны, и не позна́х, раздели́шася, и не умили́шася. Искуси́ша мя, подражни́ша мя подражне́нием, поскрежета́ша на мя зубы́ своими. Го́споди, когда у́зриши? Устрой ду́шу мою от злоде́йства их, от лев единоро́дную мою. Испове́мся Тебе в це́ркви мно́зе, в лю́дех тя́жцех восхвалю́ Тя. Да не возра́дуются о мне вражду́ющии ми непра́ведно, ненави́дящии мя ту́не и помиза́ющии очи́ма. Я́ко мне у́бо ми́рная глаго́лаху, и на гнев ле́сти помышля́ху. Разшири́ша на мя уста́ своя, ре́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́деша о́чи наши. Ви́дел еси́, Го́споди, да не премолчи́ши. Го́споди, не отступи́ от Мене́. Востани, Го́споди, и вонми́ суду́ моему, Бо́же мой и Го́споди мой, на прю мою. Суди́ ми, Го́споди, по пра́вде Твоей, Го́споди Бо́же мой, и да не возрадуются о мне. Да не реку́т в сердца́х своих: бла́гоже, бла́гоже души́ нашей, ниже́ да реку́т: пожро́хом его. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе ра́дующиися злом моим, да облеку́тся в студ и срам велере́чующии на мя. Да возрадуются и возвеселя́тся хотя́щии пра́вды моея́, и да рекут выну: да возвели́чится Госпо́дь, хотя́щии ми́ра рабу́ Его. И язык мой поучится правде Твоей, весь день хвале́ Твоей.

В конец, отроку Господню Давиду, 35.

Глаго́лет пребеззако́нный согреша́ти в себе: несть стра́ха Бо́жия пред очи́ма его. Я́ко ульсти́ пред ним обрести́ беззако́ние свое и возненави́дети. Глаго́лы уст его беззако́ние и лесть, не восхоте́ разуме́ти е́же ублажи́ти. Беззако́ние помы́сли на ло́жи своем: предста́ вся́кому пути́ небла́гу, о зло́бе же не негодова́. Го́споди, на небеси́ ми́лость Твоя и и́стина Твоя до о́блак. Пра́вда Твоя я́ко го́ры Бо́жия, судьбы́ Твоя бе́здна мно́га. Челове́ки и скоты́ спасе́ши, Го́споди. Я́ко умно́жил еси́ ми́лость Твою, Бо́же, сы́нове же челове́честии в кро́ве крилу́ Твоею наде́ятися и́мут. Упию́тся от тука до́му Твоего, и потоком сладости Твоея напои́ши я́. Я́ко у тебе исто́чник живота́, во све́те Твоем у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою ве́дущим Тя и пра́вду Твою пра́вым сердцем. Да не прии́дет мне нога́ горды́ни, и рука́ гре́шнича да не подви́жит мене́. Та́мо падо́ша вси де́лающии беззако́ние: изринове́ни бы́ша, и не возмо́гут ста́ти.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Святому Ду́ху.


Хор: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Святому Ду́ху.


Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 36.

Не ревну́й лука́внующим, ниже́ зави́ди творя́щим беззако́ние. Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшут, и я́ко зе́лие зла́ка ско́ро отпаду́т. Упова́й на Го́спода, и твори́ благосты́ню, и насели́ зе́млю, и упасе́шися в бога́тстве ея́. Наслади́ся Го́сподеви, и да́ст ти проше́ния се́рдца твоего́. Откры́й ко Го́споду путь твой, и упова́й на Него, и Той сотвори́т: и изведе́т я́ко свет пра́вду твою и судьбу́ твою я́ко полу́дне. Повини́ся Го́сподеви и умоли́ Его. Не ревну́й спе́ющему в пути́ своем, челове́ку, творя́щему законопреступле́ние. Преста́ни от гне́ва и оста́ви я́рость, не ревну́й, е́же лука́вновати. Зане́ лука́внующии потребя́тся, терпя́щии же Го́спода, ти́и насле́дят зе́млю. И еще́ ма́ло, и не бу́дет гре́шника: и взы́щеши ме́сто его, и не обря́щеши. Кро́тции же насле́дят зе́млю и насладятся о мно́жестве мира. Назира́ет гре́шный пра́веднаго и поскреже́щет нань зубы́ своими. Госпо́дь же посмее́тся ему, зане́ прозира́ет, я́ко прии́дет день его. Меч извлеко́ша гре́шницы, напряго́ша лук свой, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцем. Меч их да вни́дет в сердца́ их, и лу́цы их да сокруша́тся. Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че богатства гре́шных мно́га. Зане́ мы́шцы гре́шных сокруша́тся, утвержда́ет же пра́ведныя Госпо́дь. Весть Госпо́дь пути́ непоро́чных, и достоя́ние их в век будет. Не постыдя́тся во вре́мя лю́тое, и во днех гла́да насытятся, я́ко гре́шницы поги́бнут. Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися им и вознести́ся, исчеза́юще я́ко дым исчезо́ша. Зае́млет гре́шный и не возврати́т, пра́ведный же ще́дрит и дае́т. Я́ко благословя́щии Его насле́дят зе́млю, клену́щии же Его потребя́тся. От Го́спода стопы́ челове́ку исправля́ются, и пути́ его восхо́щет зело́. Егда́ паде́т, не разбие́тся, я́ко Госпо́дь подкрепля́ет ру́ку его. Юне́йший бых, и́бо состаре́хся, и не ви́дех пра́ведника оста́влена, ниже́ се́мене его прося́ща хле́бы. Весь день ми́лует и взаи́м дае́т пра́ведный, и се́мя его во благослове́ние бу́дет. Уклони́ся от зла, и сотвори́ бла́го, и всели́ся в век ве́ка. Я́ко Госпо́дь лю́бит суд и не оста́вит преподо́бных Своих, во век сохраня́тся. Беззако́нницы же изжену́тся, и се́мя нечести́вых потреби́тся. Пра́ведницы же насле́дят зе́млю и вселя́тся в век ве́ка на ней. Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его возглаго́лет суд. Зако́н Бо́га его в се́рдце его, и не за́пнутся стопы́ его. Сматря́ет гре́шный пра́веднаго и ищет е́же умертви́ти его. Госпо́дь же не оста́вит его в руку́ его, ниже́ осу́дит его, егда́ су́дит ему. Потерпи́ Го́спода, и сохрани́ путь Его, и вознесе́т тя, е́же насле́дити зе́млю, внегда́ потребля́тися гре́шником, у́зриши. Ви́дех нечести́ваго превознося́щася и вы́сящася, я́ко ке́дры лива́нския. И мимо идо́х, и се не бе́, и взыска́х его, и не обре́теся ме́сто его. Храни́ незло́бие и ви́ждь правоту́, я́ко есть оста́нок челове́ку ми́рну. Беззако́нницы же потребя́тся вку́пе: оста́нцы же нечести́вых потребя́тся. Спасе́ние же пра́ведных от Го́спода, и Защи́титель их есть во вре́мя ско́рби. И помо́жет им Госпо́дь, и изба́вит их, и и́змет их от гре́шник, и спасе́т их, я́ко упова́ша на Него.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и присно и во ве́ки веков. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)


По прочтении кафисмы седален Триоди, господина Иосифа, глас 2:
Подобен: Милосердия сущи:

Поста́ боже́ственным нача́тком умиле́ние стя́жим, от души́ вопию́ще: Влады́ко Христе́, моли́тву нашу приими́, я́ко избра́нное кади́ло, и изба́ви нас, мо́лимся, злосмра́дныя тли и му́ки стра́шныя, я́ко еди́н сый Благоуве́тливый.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Поста́ боже́ственным нача́тком умиле́ние стя́жим, от души́ вопиюще: Владыко Христе́, моли́тву на́шу приими́, я́ко избра́нное кади́ло, и изба́ви нас, мо́лимся, злосмра́дныя тли и му́ки стра́шныя, я́ко еди́н сый Благоуве́тливый.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Милосе́рдия су́щи источник, ми́лости сподо́би нас, Богородице, при́зри на люди согреши́вшия, яви́ я́ко при́сно силу Твою: на Тя бо упова́юще, радуйся, вопие́м Ти, я́коже иногда́ Гаврии́л безпло́тных Архистрати́г.


Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И чтется кафисма 6я:

Псалом Давиду, в воспоминание о субботе, 37.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твоим нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти моей от лица́ гне́ва Твоего, несть ми́ра в косте́х моих от лица́ грех моих. Я́ко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя от лица́ безу́мия моего. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хождах. Я́ко ля́двия моя напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего. Го́споди, пред Тобою все жела́ние мое, и воздыха́ние мое от Тебе не утаи́ся. Се́рдце мое смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя, и свет о́чию моею, и той несть со мною. Дру́зи мои и и́скреннии мои пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущим зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст своих. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х своих обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ порадуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м моим, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя предо мною есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. Врази́ же мои живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я воз блага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в помощь мою, Го́споди спасе́ния моего.

В конец, Идифуму, песнь Давиду, 38.

Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м моим хранило, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии моем разгори́тся огнь. Глаго́лах языком мои́м: скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою и число́ дней моих, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? Се пя́ди положил еси́ дни моя, и состав мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому собере́т я́. И ны́не кто терпе́ние мое, не Госпо́дь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззако́ний моих изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. Онеме́х и не отверзо́х уст моих, я́ко Ты сотвори́л еси́. Отста́ви от Мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. Во обличе́ниих о беззако́нии наказал еси́ челове́ка и истаял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу его: оба́че всу́е всяк челове́к. Услы́ши моли́тву мою, Го́споди, и моле́ние мое внуши́, слез моих не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у тебе и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои. Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде даже не отыду́, и ктому́ не бу́ду.

В конец, псалом Давиду, 39.

Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою. И возведя́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои, и испра́ви стопы́ моя, и вложи́ во уста́ моя песнь но́ву, пе́ние Бо́гу нашему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. Блаже́н муж, ему́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние его, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя, и помышле́нием Твоим несть кто́ уподо́бится Тебе: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́. Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. Тогда рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне писано есть о мне: е́же сотвори́ти во́лю Твою, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́. Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м моим не возбраню: Го́споди, Ты разуме́л еси́. Пра́вду Твою не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою и спасе́ние Твое рех, не скрых ми́лость Твою и и́стину Твою от со́нма мно́га. Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от Мене́: ми́лость Твоя и истина Твоя вы́ну да засту́пите мя. Я́ко одержа́ша мя злая, и́мже несть числа́, постиго́ша мя беззако́ния моя, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси и́щущии Тебе, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое. Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Хор: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Чтец: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, псалом Давиду, 40.

Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его́ Госпо́дь. Госпо́дь да сохрани́т его́, и живи́т его, и да ублажи́т его на земли́, и да не преда́ст его́ в ру́ки враго́в его́. Госпо́дь да помо́жет ему на одре́ боле́зни его: все ло́же его обрати́л еси́ в боле́зни его. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою, я́ко согреши́х Ти. Врази́ мои ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя его? И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце его, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. На мя шепта́ху вси врази́ мои, на мя помышля́ху зла́я мне. Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? Ибо челове́к мира моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя, возвели́чи на мя запина́ние. Ты же, Го́споди, поми́луй мя, и возста́ви мя, и возда́м им. В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возрадуется враг мой о мне. Мене́ же за незло́бие прия́л и утвердил мя еси́ пред Тобою в век. Благослове́н Госпо́дь БогИзра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

В конец, в разум сынов Кореовых, псалом Давиду, не надписан у еврей, 41.

И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя к Тебе, Бо́же. Возжада́ душа́ моя к Бо́гу кре́пкому, живо́му: когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? Сия́ помяну́х, и излия́х на мя ду́шу мою, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния дивна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания, шу́ма пра́зднующаго. Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего, и Бог мой. Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ради помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твоих, вся высоты́ Твоя и во́лны Твоя на мне преидо́ша. В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою, и но́щию песнь Его от Мене́, моли́тва Бо́гу живота́ моего́. Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? Внегда́ сокруша́тися косте́м моим, поноша́ху ми врази́ мои, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего, и Бог мой.

Псалом Давиду, не надписан у еврей, 42.

Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́ от язы́а непреподо́бна, от челове́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя. Зане́ Ты еси́, Бо́же, кре́пость моя, вску́ю отри́нул мя еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? Посли́ свет Твой и истину Твою, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою и в селе́ния Твоя. И вни́ду к же́ртвеннику Бо́жию, к Бо́гу веселя́щему ю́ность мою, испове́мся Тебе в гу́слех, Бо́же, Бо́же мой. Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя?


И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего, и Бог мой.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Хор: И ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, сынов Кореовых, в разум, 43.

Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ наши возвести́ша нам де́ло, е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних. Рука́ Твоя язы́ки потреби́, и насади́л я́ еси́, озло́бил еси́ люди, и изгна́л еси́ я́. Не бо мече́м своим насле́диша зе́млю, и мышца их не спасе́ их, но десни́ца Твоя, и мы́шца Твоя, и просвеще́ние лица́ Твоего, я́ко благоволи́л еси́ в них. Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой, запове́даяй спасе́ния Иа́ковля. О Тебе враги́ на́ша избоде́м ро́ги, и о и́мени Твоем уничижи́м востаю́щия на ны. Не на лук бо мой упова́ю, и мечь мой не спасе́т мене́. Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящих нас посрами́л еси́. О Бо́зе похва́лимся весь день, и о и́мени Твоем испове́мыся во век. Ны́не же отри́нул еси́ и посрами́л еси́ нас, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах наших. Возврати́л еси́ нас вспять при вразе́х наших, и ненави́дящии нас расхища́ху себе. Дал еси́ нас я́ко о́вцы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси́. Отда́л еси́ люди Твоя без цены́, и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших. Положи́л еси́ нас поноше́ние сосе́дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние су́щим о́крест нас. Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ в лю́дех. Весь день срам мой предо мно́ю есть, и студ лица́ моего́ покры́ мя от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́ющаго. Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́хом Тебе, и не непра́вдовахом в заве́те Твоем. И не отступи́ вспять се́рдце на́ше, и уклонил еси́ стези́ на́ша от пути́ Твоего. Я́ко смири́л еси́ нас на ме́сте озлобле́ния, и прикры́ ны сень сме́ртная. А́ще забы́хом имя Бо́га на́шего и а́ще возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му. Не Бог ли взы́щет сих? Той бо весть та́йная се́рдца. Зане́ Тебе ради умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. Воста́ни, вску́ю спиши, Го́споди? Воскресни́ и не отри́ни до конца́. Вску́ю лице́ Твое отвраща́еши? Забыва́еши нищету на́шу и скорбь на́шу? Я́ко смири́ся в персть душа́ на́ша, прильпе́ земли́ утро́ба на́ша. Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ради Твоего.

В конец о изменяемых, сыном Кореовым, в разум, песнь о возлюбленнем, 44.

Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя царе́ви: язык мой трость кни́жника скоропи́сца. Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твоих, сего́ ради благослови́ Тя Бог во век. Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твоей, Си́льне. Красото́ю Твоею и добро́тою Твоею, и наляцы́, и успева́й, и царствуй истины ради и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десница Твоя. Стре́лы Твоя изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобою паду́т в се́рдцы враг царе́вых. Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего. Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем радости, па́че прича́стник Твоих. Сми́рна и ста́кти и каси́а от риз Твоих, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя. Дще́ри царе́й в че́сти Твоей, предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе, в ри́зах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на. Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое, и забу́ди лю́ди Твоя́, и дом отца́ Твоего. И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой, и поклони́шися Ему. И дщи Ти́рова с да́ры: лицу́ Твоему помо́лятся бога́тии лю́дстии. Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златыми оде́яна и преиспещре́на. Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея, и́скренния Ея приведу́тся Тебе. Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. Вместо оте́ц Твоих бы́ша сы́нове Твои: поста́виши я́ кня́зи по всей земли́. Помяну́ и́мя Твое во вся́ком ро́де и ро́де. Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе в век, и во век ве́ка.

В конец, о сынех Кореовых, о тайных, псалом 45.

Бог нам прибе́жище и сила, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смущается земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его. Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое Вы́шний. Богпосреде́ его, и не подви́жится: помо́жет ему Бог у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь сил с нами, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Божия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т, и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь сил с нами, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)


Таже, седален Триоди, господина Феодора, глас 2:
Подобен: Пречи́стому Твоему образу:

Всечестно́е воздержание начнем све́тло, луча́ми сия́юще святых за́поведей Христа́ Бо́га нашего, любве́ све́тлостию, моли́твы блиста́нием, чистоты́ очище́нием, благому́жества кре́постию: я́ко да светоно́сни предварим во свято́е и тридне́вное Воскресе́ние, осиява́ющее нетле́ние ми́ру.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Всечестно́е воздержа́ние начне́м све́тло, луча́ми сия́юще святых за́поведей Христа́ Бо́га на́шего, любве́ све́тлостию, моли́твы блиста́нием, чистоты́ очище́нием, благому́жества кре́постию: я́ко да светоно́сни предвари́м во свято́е и тридне́вное Воскресе́ние, осиява́ющее нетле́ние миру.
И ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Аминь.
Необори́мую моли́тву Твою стяжа́в в лю́тых, свобожда́юся от оскорбля́ющих мя па́че наде́жди чу́дно, о Ма́ти Бо́жия! предваря́еши всегда́ прося́щим Тя ве́рно. Отону́дуже благода́рно вопие́м Ти: приими́, Влады́чице, кра́ткая благодарственная, вме́сто сих бу́ди ми во всех по́мощь.


Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Чтец: И ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей милости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твоих очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз знаю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя мати моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си радость и весе́лие, возрадуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего и Ду́ха Твоего Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми радость спасе́ния Твоего, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возрадуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.


Священник или диакон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя: моли́твами Всепречи́стыя Владычицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Марии; си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́; предста́тельствы честных небе́сных сил безпло́тных; честна́го сла́внаго Проро́ка Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна; святых сла́вных и всехва́льных апо́стол; и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских великих учи́телей и святи́телей Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго; и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кирилла, учи́телей Слове́нских; святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги; и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа, Ермоге́на, Инноке́нтия, Филарета, И́ова и Ти́хона; святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и праведных Богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго, егоже есть храм, и егоже есть день), и всех святы́х, мо́лим Тя, Многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и помилуй нас.


Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз.)


Священник: Ми́лостию и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́ со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Хор: Ами́нь.

И абие начинаем пети: Го́сподеви пое́м: на глас канона Минеи дне святаго, и глаголем стихи песней скоро, кийждо лик свой стих.


Песнь 1

Го́сподеви пое́м, славно бо просла́вися, коня́ и всадника вве́рже в мо́ре.
Помо́щник и Покровитель бысть мне во спасе́ние, Сей мой Бог, и просла́влю Его, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его.
Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь и́мя Ему, колесни́цы фарао́новы, и си́лу его вве́рже в мо́ре.
Избра́нныя всадники триста́ты потопи́ в Чермне́м мо́ри.
Пучи́ною покры́ их, погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень.
Десни́ца Твоя, Го́споди, просла́вися в кре́пости, десна́я Твоя рука́, Го́споди, сокруши́ враги́, и мно́жеством сла́вы Твоея́ стерл еси́ сопроти́вных.
Посла́л еси́ гнев Твой, пояде́ я́ я́ко сте́блие, и ду́хом я́рости Твоея́ разступи́ся вода́.

От зде начинаем стихи держати на 14. И чтется канон Минеи прилучившемуся святому со ирмосом на 6.
Аще же в Минеи на ряду случатся два святых, тогда глаголем каноны обоим святым на 6. Перваго святаго поется ирмос единожды, и по нем глаголются два тропаря 1-й и 2-й за един, и тропарь пред Богородичным, Богородичен же оставляется. Таже, втораго святаго подобне два тропаря 1-й и 2-й за един, и тропарь пред Богородичным, и Богородичен.

Стих: Огусте́ша, я́ко стена́, во́ды, огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря.
И поет хор ирмос канона Минеи святаго.

К тропарем же канона стихи по ликом припеваются сии:

Стих: Рече́ враг: гнав пости́гну, разделы́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убию́ мече́м моим, госпо́дствовати бу́дет рука́ моя́.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Посла́л еси́ дух Твой, покры́ я́ мо́ре, погрязо́ша, я́ко о́лово, в воде́ зе́льней.
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Кто подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, кто подо́бен Тебе́? Просла́влен во святы́х, дивен, сла́вно творя́й чудеса́.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Просте́рл еси́ десни́цу Твою, пожре́ я́ земля́. Наста́вил еси́ пра́вдою Твое́ю люди Твоя́ сия́, я́же изба́вил еси́.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель святу́ю Твою. Слы́шаша язы́цы и прогне́вашася, боле́зни прия́ша живу́щии в Филисти́ме.
И Богородичен канона Минеи святаго.
Стих: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, и князе́й Моави́тских, прия́т я тре́пет, раста́яша вси живу́щии в Ханаа́не.

От зде начинаем трипеснец Триоди, господина Иосифа, глас 2:

Ка́ко ны́не моего́ воспла́чу отпаде́ния? ко́е начало сотворю́ спасе́ния моего́, блу́дно пожи́вый, Ще́дре? и́миже судьба́ми ве́си, спаси́ мя.
Се вре́мя покая́ния, се день спаси́тельный, поще́ния вход: душе́, бо́дрствуй и страсте́й вхо́ды затвори́, ко Го́споду взира́ющи. (За един.)


Стих: Нападе́т на ня страх и тре́пет, вели́чием мышцы Твоея́ да ока́менятся.


Грехо́в треволне́ние буря́щееся, во глубину́ низвлачи́т мя отча́яния: но к Твое́й прибега́ю пучине милости, спаси́ мя, Го́споди.


Стих: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.


Еди́н аз греху́ порабо́тихся, еди́н аз страсте́м две́ри отверзо́х: Благоуве́тливе Сло́ве, обрати́ мя, Спа́се, благоутро́бием Твои́м.


Стих: Введ, насади́ я́ в го́ру достоя́ния Твоего́, в гото́вое жили́ще Твое́, е́же соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, ю́же угото́васте ру́це Твои́.


Богородичен: Исто́чник безстра́стия ро́ждшая, уя́звлена страстьми́, Отрокови́це, исцели́, и огня́ ве́чнаго исхити́ мя, еди́на Богоблагода́тная.


Иный трипеснец, господина Феодора, глас тойже:

Стих: Госпо́дь, ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́, егда́ вни́де конь фарао́нов с колесницами и вса́дники в мо́ре.


Гряди́те, лю́дие, Днесь восприи́мем поще́ний дарова́ние, я́ко Богодарова́нное вре́мя покая́ния, в сем Спа́са умилостивим.


Стих: И наведе́ на ня Госпо́дь во́ду морску́ю, сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.
Приспе́ ны́не, введе́ся по́двигов вре́мя, поста́ по́прище, усе́рдно вси начне́м сей, доброде́тели Го́сподеви, я́ко да́ры, нося́ще.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Троичен:
Еди́нице Про́стая, Трисве́тлая, Нача́льственнейшая Едина, Всемо́щнейшая, Всежи́зненная, Бо́же и Го́споди, О́тче Вседержителю, Сыне и Ду́ше, спаса́й чту́щия Тя.


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен:
Бо́жию Святу́ю Го́ру воспои́м, Мари́ю нескве́рную, из Нея́же возсия́ Пра́вды Со́лнце, су́щим во тьме Христо́с, всех Жизнь.


Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Колесни́ца о́гненная прия́т Илиню́ чу́днаго, посто́м вооруже́ннаго, Моисе́я показа́ зри́теля неизрече́нных, и мы сей прии́мше, у́зрим Христа́.


Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Бра́шно Ада́м яде́ и от рая́ того́ невоздержа́ние изри́ну; нас же, Го́споди, пост прие́мый, досто́йны покая́ния покажи́, Человеколю́бче.


Ирмос: Гряди́те лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,// я́ко просла́вися.


Песнь 3
Зде ирмос Минеи святаго не поется, но поем оный по конце песни.
К тропарем же стихи припеваются по чину.

Стих: Госпо́дь взы́де на небеса́ и возгреме́, Той су́дит конце́м земли́, Пра́веден сый.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: И даст кре́пость царю на́шему, и вознесе́т рог христа́ Своего́.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И Богородичен канона Минеи святаго.
Хор поет ирмос Минеи, третия песни.


МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ

Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святыми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предадим.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Священник: Я́ко Ты еси́ Бог наш и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.


Чтец: седален Минеи святаго (единожды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен егоже.


Песнь 4

Хор поет ирмос канона Минеи святаго, стихи же к тропарем припеваются по чину:
Стих: Госпо́дь Бог мой, си́ла моя и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: И на высо́кая возво́дит мя, победи́ти ми в пе́сни Его́.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И Богородичен канона Минеи святаго.


Песнь 5

Хор поет ирмос канона Минеи святаго, стихи же к тропарем припеваются по чину:
Стих: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут и́же во гробе́х, и возвеселятся и́же на земли́.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, земля́ же нечести́вых паде́т.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И Богородичен канона Минеи святаго.


Песнь 6

Зде ирмос Минеи святаго не поется, но поем оный по конце песни.
К тропарем же стихи припеваются по чину:

Стих: Храня́щии су́етная и ло́жная ми́лость свою́ оста́виша.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Аз же со гла́сом хвале́ния и исповедания пожру́ Тебе́, ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́, Го́сподеви.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И Богородичен канона Минеи святаго.
Хор поет ирмос Минеи шестыя песни.

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ

Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святыми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предадим.
Хор: Тебе́, Го́споди.

Священник: Ты бо еси́ Царь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и присно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.


По шестой песни чтется мученичен Октоиха прилучившагося гласа. Аще же прилучится в Минеи святый имеяй кондак, тогда сей мученичен глаголем по 1-й кафисме с седальны, с припевом: Ди́вен Бог во святы́х Своих, Бог Изра́илев. Зде же глаголем кондак святаго Минеи.


Песнь 7

Хор поет ирмос канона Минеи святаго, стихи же к тропарем припеваются по чину:
Стих: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Благослове́н еси́ на тве́рди небе́сней, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И Богородичен канона Минеи святаго.


Песнь 8

Благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.
Благослови́те А́нгели Госпо́дни, небеса́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.
Благослови́те во́ды вся, я́же превыше небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозносите Его во ве́ки.
Благослови́те со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, по́йте и превозносите Его во ве́ки.
Благослови́те всяк дождь и роса?, вси ду́си, Го́спода, по́йте и превозносите Его во ве́ки.
Благослови́те огнь и вар, студь и зной, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Хор поет ирмос канона Минеи святаго.
Стих: Благослови́те ро́сы и иней, ле́ди и мраз, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Благослови́те сла́ны и сне́зи, но́щи и дни́е, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Благослови́те свет и тьма, мо́лния и о́блацы, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Благослови́те земля́, го́ры и хо́лми и вся, прозяба́ющая на ней, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Благослови́те исто́чницы, моря́ и ре́ки, ки́ти и вся, дви́жущаяся в вода́х, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.
И Богородичен канона Минеи святаго.
Стих: Благослови́те вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И чтутся тропари трипеснца Триоди:

Огнесожже́на сластьми́, и души́ зри́тельным помраче́на, огне́м Твоего́ стра́ха обновив, Христе́, све́том мя спасе́ния озари́, да Тя сла́влю во вся ве́ки.


Стих: Благослови́те сы́нове челове́честии, да благослови́т Израиль, Го́спода, по́йте и превозносите Его во ве́ки.


Сы́тость возненави́девши страсте́й, напита́йся до́брых сла́достною пи́щею и услади́ся па́че от поста́ сла́достию, го́рести сласте́й уклоня́ющися, смире́нная душе́ моя́, и поживи́ во ве́ки.


Стих: Благослови́те свяще́нницы Господин, раби́ Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.


Ослепле́н душе́ю и пия́нством страсте́й отемне́н, ника́коже взира́ю к Тебе́ Еди́ному Бо́гу: те́мже мя уще́дри и просвети́, и покая́ния отве́рзи ми врата́.


Стих: Благослови́те ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.


Богородичен: Онебеси́вшая на́ше земно́е и тле́нное, Чи́стая, существо́, те́плою Твое́ю моли́твою, упра́витися на́шим мольба́м и моле́нием сотвори́, к Твоему́ и всех Бо́гу, и Царю́.


Стих: Благослови́те Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Иный трипеснец Триоди:

Све́тло усря́щим поста́ вход, ве́рнии, и да не се́туим, но омы́им ли́ца на́ша безстра́стия водо́ю, благословя́ще и превозносяще Христа́ во ве́ки.


Стих: Благослови́те апо́столи, проро́цы и му́ченицы Господни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.


Елеем помазавше ми́лости души́ главу́, не многосло́вим Отцу́ на́шему, су́щему на небесе́х, моли́твы возсыла́юще, благословя́ще и превознося́ще Его во вся ве́ки.


Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Духа, Го́спода.
Троичен:
Присносу́щна, Безнача́льна Отца́, воспои́м ве́рнии, Сы́на же Собезнача́льна, и Ду́ха Сопросия́вша из Отца́, Единосу́щна Ли́ца, Еди́наго су́ща Всеси́льнаго нача́ла и вла́сти.


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен:
Мари́е Богозва́нная, очисти́лище вои́стинну ве́рных, из Тебе́ бо оставле́ние подава́ется все́м бога́тно: Сы́на Твоего́ и Го́спода не преста́й моля́щи о пою́щих Тя.


Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Пости́вся Госпо́дь четыредеся́тную ме́ру дней, сия́ ны́не освяти́ и очи́сти дни, бра́тие, в ня́же дости́гше, зове́м: благослови́те и превозноси́те Христа́ во ве́ки.


Хва́лим, благослови́м, покланяемся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.


Ирмос: Дре́вле ороси́вшаго евре́йския о́троки в пламени/ и опали́вшаго Го́спода халде́и пресла́вно в нем, воспои́м, глаго́люще:// благослови́те и превозноси́те Его во ве́ки.


Священник: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.


Хор: Вели́чит душа́ Моя Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.
Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафим,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
Я́ко призре́ на смире́ние Ра́бы Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
Честне́йшую...
Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Сильный,/ и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.
Честне́йшую...
Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.
Честне́йшую...
Низложи́ си́льныя со престо́л и вознесе́ смире́нныя,/ а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпусти́ тщи.
Честне́йшую...
Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти милости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его да́же до ве́ка.
Честне́йшую...


Песнь 9

Хор поет ирмос канона Минеи святаго.
Стих: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Своим.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: И воздви́же рог спасе́ния нам, в дому́ Дави́дове о́трока Своего́.
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Спа́сение от враг на́ших и из руки́ всех ненави́дящих нас.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти заве́т святы́й Свой.
И Богородичен канона Минеи святаго.
Стих: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.

Зде чтется трипеснец Триоди:

Поста́ день, отложе́ние греха́ да бу́дет ти, душе́, и к Бо́гу ма?ние вку́пе, и присвое́ние: я́ко да убежи́ши зло́бныя про́пасти, и са́мыя то́кмо пути́ возлю́биши, веду́щия ко о́ному поко́ю.


Стих: Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего.


И помышле́ньми поползну́вся и пло́тию прегреши́в, рыда́ю и стеню́, и вопию́: спаси́ мя, Го́споди, спаси́ мя, Незло́биве Еди́не, и не осуди́ мене́ во огнь гее́нны о́ныя, осуждения досто́йнаго.


Стих: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним угото́вати пути́ Его́.


Во све́тлую поста́ обле́кшеся ри́зу, пия́нства те́мныя и злотя́жкия совлеце́мся оде́жды, и све́тли бы́вше Боже́ственными доброде́тельми, светоза́рная Спа́сова ве́рою у́зрим страда́ния.


Стих: Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́, во оставле́ние грех их, милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.


Богородичен: Изнемо́гшую все́ми прило́ги зло́бных бесо́в, стра́стную мою́ ду́шу исцели́, Пречи́стая Влады́чице, Цели́теля ро́ждшая Христа́, избавле́ние нас, ве́дущих Тя, Отрокови́цу, Деву нетле́нну.


Стих: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.

Иный трипеснец Триоди:

Ны́не наста́ вре́мя святы́х посто́в, начне́м сего́ в до́брых пребыва́ниих: в суда́х бо и крамола́х не пости́теся, глаго́лет.


Стих: Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́рен.


В горе́ Хори́в посто́м очи́щься, ви́де Бо́га Илия́: очи́стим и мы посто́м се́рдце, и у́зрим Христа́.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Троичен:
Единому Естеству́ покланя́юся, Три Лица́ пою́, Еди́наго Бо́га всех, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, при́сносущное Нача́ло.


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен:
Чи́стая, Отроча́ ражда́еши, Де́ва, млеко́м дои́ши: ка́ко в сию́ двою́ де́вствуеши ро́ждши? Бог есть соде́явый, не взыску́й от Мене́, е́же ка́ко.
<