Четверг первой седмицы Великого Поста. Изобразительны.

Посем поем Блаженны, на оба лика, во глас 8:

Во Ца́рствии Твое́м/ помяни́ нас, Го́споди, // егда́ прии́деши во Ца́рствии Твоем.


Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. //
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся. //
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю. //
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся. //
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. //
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят. //
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. //
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. //
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л, на вы лжу́ще Мене́ ради. //
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х. //
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. /
Помяни́ нас, Го́споди, // егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. /
Помяни́ нас, Го́споди, // егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.


Оба лика вкупе поют велегласно:
Помяни́ нас, Го́споди, // егда́ прии́деши во Ца́рствии Твоем. (Поклон великий.)
И паки вышшим гласом: Помяни́ нас, Влады́ко, // егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Поклон великий.)
Таже высочайшим гласом: Помяни́ нас, Святы́й, // егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Поклон великий.)

 

Чтец: Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

 

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии, вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак дне, глас 2:

Тве́рдыя и боговеща́нныя пропове́датели, верх учени́к Твои́х, Го́споди, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й: боле́зни бо о́нех, и смерть прия́л еси́, па́че вся́каго всепло́дия, еди́не све́дый серде́чная.

Кондак святителя Николая, глас 3:

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель пока́зался еси́: Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х, и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти: сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Посем глаголем кондак храма и святаго рядоваго.

Аще же храм Христов, глаголем прежде кондак храма Христова, таже дне, и святаго рядоваго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́ши раб Твои́х, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кондак храма Богородицы.

Аще же несть храма Богородицы, глаголем сей:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.