Акафист всем святым в земле Русской просиявшим

Кондак 1

Избра́ннии от Бо́га святи́и уго́дницы, в земли́ Ру́сской просия́вшии, и Це́рковь на́шу я́ко зве́зды све́тлыя украси́вшии, ве́рою соше́дшеся днесь, восхваля́ем пречестну́ю па́мять ва́шу. Вы же, я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Спа́су, от вся́ких бед нас свободи́те, зову́щих:

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Икос 1

А́нгелов и челове́ков Тво́рче и Царю́, отве́рзи ны́не гре́шная уста́ на́ша досто́йно воспе́ти вся святы́я Твоя́, благода́тию Твое́ю в земли́ Ру́сской просия́вшия и Тебе́, Бо́га на́шего, благоче́стием свои́м просла́вившия, да с любо́вию зове́м им такова́я:

Ра́дуйтеся, апо́столи Христо́ви Андре́е, Варфоломе́е и Си́моне Канани́те, до преде́л на́ших доше́дшии и и́стину Ева́нгельскую в них возвести́вшии; ра́дуйтеся, Фео́доре со ю́ным Иоа́нном, первому́ченицы Ру́сстии, пре́жде просвеще́ния страны́ на́шея за Христа́ пострада́вшии.

Ра́дуйся, О́льго равноапосто́льная, тьму язы́чества све́том Христо́вым озари́вшая; ра́дуйся, равноапо́стольный Влади́мире, земли́ Ру́сския сла́вный крести́телю.

Ра́дуйся, Михаи́ле, Це́ркве Ру́сския первосвяти́телю и правосла́внаго благоче́стия и чи́на в земли́ на́шей насади́телю; ра́дуйся, Иларио́не прему́дрый, о Зако́не и Благода́ти Сло́ва ди́внаго списа́телю.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Гле́бе, страстоте́рпцы святи́и, в же́ртву чи́сту себе́ Бо́гови прине́сшии; ра́дуйтеся, святи́и кня́зи Яропо́лче и И́горю, кровьми́ свои́ми зе́млю Ру́сскую ороси́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 2

Ви́дев Госпо́дь ско́рби и утесне́ния ма́лаго слове́снаго ста́да Своего́, в земли́ на́шей от и́дольскаго злоче́стия озлобля́ема, кре́пкую по́мощь Свою́ дарова́, да посрами́вше прельще́ние вра́жие, лю́дие Его́ в ве́ре Христо́вой утвердя́тся и непреста́нно пою́т Ему́: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум разу́мных ве́ка сего́ отвергая́ и объюро́девшую прему́дрость прему́дрых погубля́я, прия́л еси́, Го́споди, я́коже пло́д кра́сный от но́ваго вертогра́да Твоего́, земли́ на́шея, вся́ святы́я, в ней просия́вшия; и́хже де́лание ны́не восхваля́юще, ублажа́ем их та́ко:

Ра́дуйся, Лео́нтие священному́чениче, страны́ Росто́вския просвети́телю; ра́дуйтеся, Иса́ие, Игна́тие, Фео́доре и Иа́кове, гра́да Росто́ва святи́телие.

Ра́дуйся, Ку́кшо, земли́ вя́тичей благове́стниче и священному́чениче; ра́дуйтеся, Ни́кито и Иоа́нне, и про́чии святи́телие Новагра́да Вели́каго, в дому́ Прему́дрости Бо́жия просия́вшии.

Ра́дуйся, Кири́лле, святи́телю Ту́ровский, сло́ва Бо́жия изря́дный пропове́дниче; ра́дуйся, Евфроси́ние, гра́ду По́лоцку ра́дование и де́вам сия́ние.

Ра́дуйтеся, Ефре́ме преподо́бне, Новото́ржский просвети́телю, со святы́ми Моисе́ем и Гео́ргием, бра́тиями свои́ми; ра́дуйтеся, свети́льницы Вя́земстии, Арка́дие ди́вный со Иулиани́ею пресла́вною.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 3

Си́ла Бо́жия, в не́мощех челове́ческих соверша́ющаяся, укрепля́ше вас, святи́и уго́дницы, в земли́ на́шей Бо́гови многообра́зне послужи́вшии, Ему́же ку́пно с ва́ми вы́ну пое́м: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́ще облежа́щ нас толи́к о́блак свиде́телей, все мно́жество святы́х в земли́ на́шей просия́вших, торжеству́ем ра́достно и духо́вно весели́мся, принося́ще им хвале́бное сие́ пе́ние:

Ра́дуйся, Си́моне, Влади́мирския и Су́здальския земли́ святи́телю и хра́мов Бо́жиих усе́рдный зижди́телю; ра́дуйтеся, Фео́доре, Иоа́нне и Диони́сие, святи́телие Су́здальстии и чудотво́рцы.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Евфи́мие и Евфроси́ние, Су́здаля зве́зды пресве́тлыя; ра́дуйся, Му́ромския страны́ просвети́телю Константи́не, со ча́ды твои́ми Михаи́лом и Фео́дором.

Ра́дуйтеся, Пе́тре и Февро́ние, Му́ромстии чудотво́рцы, со Иулиани́ею пра́ведною и ми́лостивою; ра́дуйся, Васи́лие святи́телю, в Му́роме поноше́ние ло́жное прие́мый и в Ряза́нь преесте́ственно приплы́вый.

Ра́дуйтеся, Ники́то Сто́лпниче и Дании́ле, ме́ртвых погреба́телю, Переясла́вля Зале́сскаго украше́ние; ра́дуйся, Богому́дре кня́же Андре́е Боголюбский, суету́ ми́ра сего́ презре́вый и яви́вый преди́вное смире́ние.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 4

Бу́ря нече́стия идолобо́жнаго, а́ще и восстава́ше в земли́ на́шей на Це́рковь Христо́ву правосла́вную, оба́че потопи́ти ю́ не возмо́же: досе́ле бо стои́т в чи́не свое́м, побе́дно пою́щи Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаша святи́и сладча́йший глас Христо́в, ко спасе́нию призыва́ющий, и Того́ и́го благо́е чрез все житие́ свое́ поне́сше, ны́не поко́й безболе́зненный и ве́чный в ра́йских оби́телех обрето́ша. Сего́ ра́ди слы́шат от нас такова́я:

Ра́дуйтеся, Анто́ние и Феодо́сие преподо́бнии, святы́я Ла́вры Ки́ево-Пе́черския устрои́телие и жития́ и́ноческаго в земли́ на́шей основа́телие; ра́дуйтеся, Али́пие, нача́льниче иконопи́сцев ру́сских, и Ага́пите, врачу́ безме́здный.

Ра́дуйтеся, Не́сторе, достопа́мятных дея́ний списа́телю, и Иоа́нне многострада́льный, со всем ли́ком преподо́бных Пече́рских, от Го́спода просла́вленных; ра́дуйся, И́ове, Ла́вры Поча́евския украше́ние, со все́ми уго́дники и чудотво́рцы Волы́нскими.

Ра́дуйтеся, Анто́ние, Иоа́нне и Евста́фие, Лито́встии му́ченицы, огню́ служи́ти отве́ргшиися и стра́даньми свои́ми мно́гия лю́ди ко Христу́ приве́дшии; ра́дуйся, Иси́доре пресви́тере, со всем собо́ром му́ченик в Ю́рьеве гра́де Ливо́нстем, от лати́н за ве́ру правосла́вную пострада́вших.

Ра́дуйся, Афана́сие, игу́мене Бре́стский, преподобному́чениче преди́вный; ра́дуйся, му́чениче младе́нче Гаврии́ле, во страда́ниих лю́тых просия́вый.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 5

Боготе́чныя зве́зды, зе́млю на́шу благода́тию озаря́ющия, восхваля́ем уго́дники Бо́жия: о́вии бо во святи́тельстве, друзи́и же во и́ночестве, ини́и во юро́дстве Христа́ ра́ди подвиза́хуся; вси же преподо́бием и пра́вдою Бо́гу послужи́ша, Ему́же согла́сно пое́м: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше просия́вших в земли́ Ру́сской святы́х Бо́жиих неосла́бное терпе́ние в ве́це сем и на Небесе́х сла́ву неизрече́нную, са́ми себе́ и друг дру́га к подража́нию тем поощря́ти потщи́мся, зову́ще им:

Ра́дуйся, Се́ргие, Ра́донежский чудотво́рче, оби́тели Святы́я Тро́ицы основа́телю, и́ноков нача́льниче и за всю зе́млю на́шу те́плый моли́твенниче; ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане Валаа́мстии и Арсе́ние Коне́вский, мона́хов наста́вницы и инове́рных просвети́телие.

Ра́дуйся, Анто́ние Ри́млянине, от оте́чествия твоего́, в Новгра́д Вели́кий на ка́мени преплы́вый и та́мо о́браз и́ноческаго жития́ яви́вый; ра́дуйся, Варлаа́ме, Ху́тынский чудотво́рче, Новагра́да похвало́ и всея́ страны́ на́шея свети́льниче.

Ра́дуйтеся, Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане, зве́зды и́ночества пресве́тлыя, со все́ми преподо́бными Солове́цкими; ра́дуйся, Алекса́ндре Сви́рский, Святы́я Тро́ицы таи́нниче пресла́вный.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кири́лле, я́ко крин процветы́й в пусты́ни; ра́дуйся, и вся Фиваи́да ру́сская: пусты́ни и де́бри Олоне́цкия, Белоезе́рския и Волого́дския, свято́е и сла́вное преподо́бных отце́в мно́жество возрасти́вшия.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 6

Пропове́дницы ве́ры Христо́вы и благоче́стия христиа́нскаго бы́сте, святи́и, на земли́; те́мже ны́не на небесе́х с весе́лием предстоя́ще Христу́, немо́лчно пое́те Ему́: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ли есте́ нам, святи́и, многоразли́чными да́ры оби́льно укра́шени, и́миже венча́ вас Подвигополо́жник Христо́с. Прибега́юще бо к вам не всу́е тружда́емся, Бо́жию благода́ть и ми́лость наде́ющеся улучи́ти моли́твами ва́шими. Сего́ ра́ди вопие́м вам:

Ра́дуйтеся, честни́и страда́льцы Черни́говстии Михаи́ле и Фео́доре, веле́нию мучи́телеву не повину́вшиися и Еди́ному Бо́гу то́чию поклоня́вшиися; ра́дуйтеся, Алекса́ндре Не́вский и Андре́е Боголю́бский, Гео́ргие же и Гле́бе, Влади́мирстии чудо́творцы, ве́ры ревни́телие и защи́тницы.

Ра́дуйся, му́чениче Авраа́мие, во гра́де Бо́лгаре за Христа́ пострада́вый и град Влади́мир украси́вый; ра́дуйся, Дании́ле, гра́да Москвы́ покрови́телю, роди́тельскаго благослове́ния насле́дниче.

Ра́дуйтеся, Арсе́ние, святи́телю Тверски́й, благове́рнии кня́же Михаи́ле и княги́не А́нно Ка́шинская, моли́твенницы на́ши; ра́дуйтеся, преподо́бне Авраа́мие и му́чениче Мерку́рие, Смоле́нстии чудотво́рцы.

Ра́дуйтеся, Паи́сие и Кассиа́не, гра́ду У́гличу засту́пницы преми́лостивии; ра́дуйся, преподо́бне Ирина́рше, в затво́ре и вери́гах Го́сподеви благоугоди́вый.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 7

Хотя́ще спасе́ние ве́чное улучи́ти, святи́и ско́рбным и те́сным путе́м Христу́ после́доваша и Ему́ еди́ному угожда́ти потща́шася, и ны́не, лице́м к лицу́ Того́ во сла́ве зря́ще, воспева́ют Ему́: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вая свети́ла, правосла́вную Це́рковь украша́ющая, зрим вся святы́я земли́ на́шея, и в ве́ре на́шей утвержда́емся, о спасе́нии бо на́шем пред Бо́гом хода́тайствуют; те́мже вопие́м им:

Ра́дуйся, Пе́тре, вели́кий святи́телю, первопресто́льниче Моско́вский; ра́дуйся, Алекси́е святи́телю, свобожде́ния земли́ Ру́сския те́плый хода́таю и лю́дем Бо́жиим цели́телю преди́вный.

Ра́дуйся, Ио́но, па́ствы твоея́ наста́вниче и предста́телю; ра́дуйся, Фили́ппе, царя́ неи́стовства облича́вый и сего́ ра́ди лю́те убие́нный.

Ра́дуйся, священному́чениче Ермоге́не, прославле́нию Каза́нския ико́ны Богома́тере послужи́вый и за ве́ру правосла́вную ду́шу свою́ положи́вый; ра́дуйся, пресла́вный Ти́хоне, патриа́рше и испове́дниче, в годи́ну лю́тую за Це́рковь подвиза́выйся.

Ра́дуйтеся, Васи́лие, Иоа́нне и Макси́ме, Моско́встии чудотво́рцы, блаже́ннии юро́ди Христа́ ра́ди, подви́жницы нело́жнии и моли́твенницы те́плии; ра́дуйтеся, пра́ведне Алекси́е, до́брый па́стырю, и Матро́но блаже́нная, скорбя́щим утеше́ние.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 8

Стра́нно е́сть неве́рным ви́дети, ка́ко си́ла Бо́жия в не́мощи соверша́ется; мы же, и́стинную Христо́ву ве́ру тве́рдо содержа́ще, сла́ве святы́х на́ших возра́дуемся и Го́споду, прославля́ющему их, непреста́нно и усе́рдно воспои́м: Аллилу́иа.

Икос 8

Вся отло́жше попече́ния жите́йская и саме́х себе́ отве́ргшеся, неукло́нно Христу́ после́довасте, присноблаже́ннии; не мо́жет язы́к изобрази́ти и воспе́ти досто́йно ве́ру ва́шу и любо́вь, труды́ и боле́зни, терпе́ние и злострада́ния, и́миже в ра́дость Го́спода своего́ внидо́сте. Сего́ ра́ди восхваля́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, Ни́коне Ра́донежский, преподо́бнаго Се́ргия прее́мниче, и Михе́е смире́нный, и Са́вво Звенигоро́дский, и Стефа́не Ма́хрищский, и про́чии ученицы́ Се́ргиевы, мно́гих оби́телей и́ноческих устрои́телие; ра́дуйтеся, Мака́рие Каля́зинский и соиме́нный ему́ У́нженский, в по́двизех Бо́гу угоди́вшии.

Ра́дуйся, Ни́ле Столобе́нский, в моли́твах и труде́х неусы́пно подвиза́выйся; ра́дуйся, ди́вный Ни́ле, ску́дость ски́тскую возлюби́вый и пусты́ню Со́рскую слеза́ми напои́вый.

Ра́дуйся, Ио́сифе, о́тче Во́лоцкий, монасты́рскаго чи́на ревни́телю; ра́дуйтеся, Пафну́тие Бо́ровский, па́дших исправи́телю, с Ти́хоном, Калу́жским чудотво́рцем, внутрь ду́ба обита́вшим.

Ра́дуйся и ты, Серафи́ме преподо́бне, ра́досте на́ша, подви́жниче Саро́вский пречу́дный; ра́дуйтеся, Льве, Мака́рие, Амвро́сие, Варсоно́фие и вси ста́рцы О́птинстии, лю́дем Бо́жиим духоно́снии наста́вницы.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 9

Всяк по́двиг и вся́ку доброде́тель испра́висте, святи́и, о́браз христиа́нскаго благоче́стия лю́дем в себе́ показа́вше, я́ко да ви́дяще ва́ша до́брая дела́, просла́вят Отца́ на́шего, И́же на Небесе́х, пою́ще Ему́: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́й худо́жество превозше́дше, святи́и благода́тную си́лу ве́ры Христо́вы житие́м и по́двиги свои́ми всему́ ми́ру яви́ша, благода́тию Бо́жиею неуста́нно неви́димаго врага́ попира́юще. Сего́ ра́ди зове́м:

Ра́дуйся, Стефа́не святи́телю, Пе́рмския страны́ апо́столе сла́вный; ра́дуйтеся, того́ прее́мницы Гера́симе и Пити́риме священному́ченицы и Ио́но, Усть-Вы́мстии чудо́творцы.

Ра́дуйся, Три́фоне преподо́бне, страну́ Вя́тскую от злове́рия и́дольскаго ко Христу́ приведы́й; ра́дуйся, Три́фоне, Пече́нгский чудотво́рче, оби́тели твоея́ похвало́, во тьму язы́ческую стран полу́нощных свет ве́ры Христо́вы принесы́й.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Варсоно́фие и Ге́рмане, гра́да Каза́ни и всех окре́стных стран свети́ла пресве́тлая; ра́дуйтеся, язы́ков просвети́телие, Инноке́нтие чу́дный и Софро́ние прему́дрый, Ирку́тстии святи́телие, со Иоа́нном Тобо́льским, добро́тами ва́шими вся Сиби́рския страны́ озари́вшии.

Ра́дуйтеся, Инноке́нтие, святи́телю Моско́вский и Ге́рмане преподо́бне, равноапосто́льное служе́ние во Аме́рице соверша́вшии; ра́дуйся, святи́телю Нико́лае, Це́ркве Правосла́вныя во стране́ Япо́нстей ди́вный насади́телю.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ лю́ди земли́ на́шея, дарова́л еси́ им, Го́споди, вся святы́я в ней просия́вшия, я́ко о́бразы жития́ спаси́тельнаго, и хода́таи, и помо́щники, да благодаря́ще Тебе́ вопию́т: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ есте́ и заступле́ние всем, с ве́рою к вам прибега́ющим, святи́и. Вам бо даде́ся благода́ть всем тре́бующим поле́зная дарова́ти: неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, в напа́стех су́щим избавле́ние, да воспои́м вам такова́я:

Ра́дуйтеся, Все́володе кро́ткий и Довмо́нте кре́пкий, гра́ду Пско́ву сте́ны необори́мыя; ра́дуйтеся, Ника́ндре пустынножи́телю и Евфроси́не препо́добне, во стране́ Пско́встей подвиза́вшиися.

Ра́дуйся, Проко́пие блаже́нне, град твой Устю́г от каменоме́тныя ту́чи изба́вивый; ра́дуйся, Симео́не пра́ведный, Верхоту́рский моли́твенниче и всей земли́ Ура́льстей утвержде́ние.

Ра́дуйтеся, блаже́ннии юро́ди Христа́ ра́ди, Нико́лае и Фео́доре Новогра́дстии и Иси́доре Росто́вский, непра́вды обличи́телие и прему́дрости ве́ка сего́ посрами́телие; ра́дуйся, Ксе́ние мужеу́мная, гра́ду Свята́го Петра́ засту́пнице кре́пкая.

Ра́дуйся, преди́вный Иоа́нне, Кроншта́дтский моли́твенниче и чудотво́рче; ра́дуйся, блаже́нный Па́вле Таганро́гский, ми́лостивый во узах су́щим уте́шителю.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 11

Пе́ние сие́ хвале́бное и благода́рственное прии́мите от нас, уго́дницы Бо́жии: к вам бо прибега́юще, на предста́тельство и по́мощь ва́шу упова́ем, Бо́гу же вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоза́рныя лучи́ по́двиг ва́ших многообра́зных вся́ку ду́шу христиа́нскую освети́вше, ко умиле́нию и ре́вности о спасе́нии побужда́ют, вам же пе́ти подвиза́ют такова́я:

Ра́дуйся, Митрофа́не, Воро́нежская похвало́, святи́телю препро́стый и душ води́телю ко Христу́ прему́дрый; ра́дуйся, Ти́хоне, Задо́нский чудотво́рче, медоточи́вая уста́, Христо́ва Ева́нгелия веща́телю сладча́йший.

Ра́дуйся, Феодо́сие, святи́телю Черни́говский, свети́льниче преизря́дный; ра́дуйся, Росси́йский Златоу́сте, Росто́вский святи́телю Дими́трие, жития́ святы́х собра́вый и в назида́ние всем написа́вый;

Ра́дуйся, Иоаса́фе, моли́твенниче Белогра́дский и благоче́стия ревни́телю вели́кий; ра́дуйся, Питири́ме, страны́ Тамбо́вския архиере́ю и хода́таю пред Бо́гом неле́ностный.

Ра́дуйся, Игна́тие прему́дре, цевни́це духо́вная, де́лания у́мнаго ревни́телю; ра́дуйся, Феофа́не, затво́рниче Вы́шенский, оте́ческих писа́ний прелага́телю.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 12

Благода́ть у Го́спода испроси́те нам, святи́и уго́дницы Бо́жии, да си́лою и де́йствием Свята́го Ду́ха огражда́еми, избе́гнем па́губы, ересе́й и раско́ла, правосла́вно пою́ще всегда́: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще вели́кий и пресве́тлый полк ваш, вси святи́и в земли́ на́шей просия́вшии, благода́рне велича́ем просла́вльшаго вас Го́спода, Его́же ми́лость и проще́ние нам гре́шным испроси́те, да усе́рдно вопие́м вам:

Ра́дуйся, священному́чениче Кли́менте, епи́скопе Ри́мский, по́двиг твой во стране́ на́шей сконча́вый; ра́дуйтеся, священному́ченицы седмочи́сленнии, кровьми́ ва́шими в Херсо́нисе Таври́честем Це́рковь Христо́ву утверди́вшии.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Паи́сие, в Горе́ Святе́й и преде́лех Молда́вских подвиза́выйся и Добротолю́бие свяще́нное на язы́к слове́нский преложи́вый; ра́дуйся, преди́вне Силуа́не, Афо́ну удобре́ние и Росси́и похвало́ и заступле́ние.

Ра́дуйся, Иоа́нне Шанха́йский и Сан-Франци́сский чудотво́рче, о́бразе непреста́нныя моли́твы и милосе́рдия; ра́дуйтеся, святи́и земли́ на́шея, во благове́стии Христо́ве потруди́вшиися и Це́рковь Правосла́вную в Сиби́ри, Аме́рице, Кита́и и Япо́нии насади́вшии.

Ра́дуйтеся, Влади́мире Ки́евский, Вениами́не Петрогра́дский, Пе́тре Крути́цкий и Кири́лле Каза́нский, священному́ченицы но́вии, в годи́ну гоне́ний пострада́вшии и кро́вию свое́ю Це́рковь Ру́сскую утверди́вшии; ра́дуйтеся, святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы и вси новому́ченицы Це́ркве Ру́сския, за Христа́ ду́ши положи́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 13

О́, уго́дницы Бо́жии святи́и, в земли́ Ру́сской просия́вшии! Всечестну́ю па́мять ва́шу ны́не почита́юще, к ва́шему моли́твенному предста́тельству и заступле́нию прибега́ем, да ва́шими моли́твами изба́вимся в сем ве́це от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к и от внеза́пныя сме́рти, и в бу́дущем сподо́бимся спасе́ние улучи́ти, и ве́чных благ наслажде́ние, ку́пно с ва́ми а́нгельски пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1).

Молитва

О, всеблаженнии и Богомудрии угодницы Божии, подвиги своими землю Русскую освятившии и телеса своя, яко семя веры, в ней оставльшии, душами же своими Престолу Божию предстоящии и непрестанно о ней молящиися! Се ныне, в день общаго вашего торжества, мы, грешнии, меньшии братия ваши, дерзаем приносити вам сие хвалебное пение. Величаем ваша великия подвиги, духовнии воини Христови, терпением и мужеством до конца врага низложившии и нас, от прелести и козней его избавляющии. Ублажаем ваше святое житие, светильницы Божественнии, светом веры и добродетелей светящиися и наша умы и сердца богомудренно озаряющии. Прославляем ваша великая чудеса, цвети райстии, в стране нашей северней прекрасне процветшии и ароматы дарований и чудес повсюду благоухающии. Восхваляем вашу богоподражательную любовь, предстателие наши и покровителие, и, уповающе на помощь вашу, припадаем к вам и вопием: равноапостольнии просветителие наши! Споспешествуйте людем Русския земли преданную вами веру православную твердо содержати, да спасительное семя, вами всеянное, не изсушено будет зноем неверия, но, дождем Божия поспешения напоенное, плод изобильный да принесет. Святителие Христови! Молитвами вашими утвердите Церковь Русскую, ереси, расколы и нестроения в ней потребите, расточенныя овцы во едино соберите и от всяких волков, во одежди овчей в стадо Христово входящих, оградите. Преподобнии отцы! Сохраните нас от прелестей мира сего лукаваго, да, отвергшеся себе и вземше крест свой, последуем Христу, распинающе плоть свою со страстьми и похотьми, носяще тяготы друг друга. Благовернии князие! Воззрите милостивно на земное отечество ваше и вся нечестия и соблазны, в нем ныне сущия, оружием молитв ваших потребите, да, якоже древле, тако и ныне и в грядущее время, прославляется на Святей Руси Имя Господне. Страстотерпцы российстии преславнии! Укрепите нас в мужественнем стоянии даже до крове за веру православную и обычаи отеческия, да ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч не возмогут нас разлучити от любве Божия, яже о Христе Иисусе. Блаженнии, Христа ради юродивии и праведнии! Посрамите мудрость века сего, возносящуюся на разум Божий, нам же помозите, спасительным буйством Креста Христова утвердившеся, соблазны мудрости мирския незыблемым быти, Горнее присно, а не земное помышляти. Богомудрыя жены, в немощнем естестве подвиги велии явившия! Молитеся, да дух вашея любве ко Господу и ревность о угождении Ему и о своем и ближняго спасении не оскудевает в нас. Вси святии сродницы наши, от лет древних просиявшии и в последния дни подвизавшиися, явленнии и неявленнии, ведомии и неведомии! Помяните нашу немощь и уничижение и молитвами вашими испросите у Христа Бога нашего, да и мы, безбедно преплывше житейскую пучину и невредимо соблюдше сокровище веры, в пристанище вечнаго спасения достигнем и в блаженных обителех Горняго отечества вкупе с вами и со всеми угодившими Ему от века святыми водворимся благодатию и человеколюбием Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Емуже со Превечным Отцем и Пресвятым Духом подобает непрестанное славословие и поклонение от всех тварей во веки веков. Аминь.